DEKRET zatwierdzający Dyrektorium katechetyczne


Dekretem z 11 maja 2008 roku Papieska Rada do spraw Świeckich zatwierdziła w sposób definitywny Statut Drogi Neokatechumenalnej.

Droga Neokatechumenalna realizuje się zgodnie z liniami zaproponowanymi przez inicjatorów, zawartymi w Statucie i w trzynastu tomach, które noszą tytuł: Dyrektorium katechetyczne Drogi Neokatechumenalnej (por. Statut, art. 2, 2º). Są to:

Tom 1: Faza nawrócenia czyli katechezy początkowe.

Tom 2: Pierwsze skrutynium.

Tom 3: Konwiwencja „Shemà”.

Tom 4: Drugie skrutynium.

Tom 5: Wtajemniczenie w modlitwę.

Tom 6: „Traditio”.

Tom 7: „Re-Traditio”.

Tom 8: „Redditio”.

Tom 9: „Ojcze Nasz – część pierwsza”.

Tom 10: „Ojcze Nasz – część druga”.

Tom 11: „Ojcze Nasz – zakończenie”.

Tom 12: „Wybranie – część pierwsza”.

Tom 13: „Wybranie – część pośrednia i końcowa”.

 

Powyższe tomy Dyrektorium katechetycznego były sprawdzane przez Kongregację Nauki Wiary od 1997 do 2003 i zaopatrzone w stosowne odnośniki do Katechizmu Kościoła Katolickiego związane z tematyką podejmowaną w każdej katechezie.

Ostatnio Kongregacja Nauki Wiary, po uprzednim przebadaniu rezultatów wspomnianego studium, aby nadać większą pewność realizacji Drogi Neokatechumenalnej, a także ofiarować gwarancje doktrynalne wszystkim pasterzom Kościoła, uznała za właściwe powierzyć Papieskiej Radzie do spraw Świeckich – jako Dykasterii która zajmuje się tą rzeczywistością kościelną – zadanie udzielenia specjalnego zatwierdzenia tomom Dyrektorium katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej (por. List z 20 listopada 2010, Prot. N. 36/75 – 33843).

 

Dlatego:

 

Biorąc pod uwagę artykuły 131 i 133, § 1 i § 2, Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej i art. 2, 2º Statutu Drogi Neokatechumenalnej, Papieska Rada do spraw Świeckich po należytej konsultacji z Kongregacją Nauki Wiary, zatwierdza publikację Dyrektorium katechetycznego jako ważną i wiążącą pomoc dla katechez Drogi Neokatechumenalnej. Tomy Dyrektorium katechetycznego są należycie uwierzytelnione przez Papieską Radę do spraw Świeckich, a ich kopia jest złożona w jej archiwach.

 

Dan w Watykanie 26 grudnia 2010, w święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

 

Stanisław Kard. Ryłko

Przewodniczący

 

+ Bp Josef Clemens

Sekretarz

 

List do Kiko (PL)

Dekret zatwierdzający Dyrektorium Katechetyczne (PL)

Skan Listu do Kiko (IT)

Skan Dekretu zatwierdzającego Dyrektorium Katechetyczne (IT)

 


[*]  Pontificium Consilium pro Laicis 1436/10/AIC-110.